Strategi

Långsiktigt tänkande

Basera besluten på ett långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga mål.

Kundorientering

För att skapa tillväxt måste man låta kunden vara i fokus, ett synsätt som innebär att man först säljer, sedan utvecklar, producerar och levererar. Genom kunddialogen får man kunskap om vad marknaden efterfrågar. Först då kan risken för att man utvecklar produkter och tjänster som marknaden inte efterfrågar minimeras eller elimineras helt.

Fokusering

En annan grundläggande förutsättning för att skapa tillväxt är fokusering – ”att våga vara smal” och bli riktigt duktig på det man gör. Vi är övertygade om att det är specialisterna som är vinnare i det långa loppet.

Tydligt och visionärt ledarskap

Utan ordning och reda kan en organisation aldrig bli effektiv. Ledarskapet och visionerna måste präglas av tydlighet och bygga på en humanistisk och positiv människosyn. Att uppträda själv så som man vill att medarbetare skall uppträda, eller annorlunda uttryckt, att leva som man lär, är grundläggande för ledarskap i tillväxtföretag. Man får inte heller vara rädd för att ställa krav - att ställa krav är att bry sig.

Kommunikativ företagskultur

Ledarskap handlar även om kommunikation - men även om ett kommunikativt medarbetarskap. Kommunikation måste prägla hela verksamheten, uppifrån och ned såväl som nedifrån och upp. För att kommunikation skall fungera väl, måste man också se till att man har rätt attityder. En bra företagskultur motiverar medarbetarna både till kommunikation och ett aktivt deltagande i förbättrings- och tillväxtprocessen.